Sleepcondities

Algemene Sleepconditiën 1946

c.q. Baggerconditiën

Van toepassing op aannemerswerken, baggerwerken, bijzondere transporten, zand- en grindvervoer (bakken, bokken, kranen enz.) voor zowel slepen als duwen.

De sleepdienst stelt materiaal beschikbaar slechts onder de navolgende bepalingen: Voor rekening van den eigenaar van het gesleepte of .geassisteerde schip of drijvend voorwerp (of zoo dit niet is degeen met wien het sleep- of assistentie-contract is aangegaan van den contractant) zijn:

  • Alle schaden die het gevolg mochten zijn hetzij van schuld of nalatigheid van de op- varenden der sleepböten, hetzij van eenig gebrek aan de sleepbooten, machines, sleeptrossen of ander materiaal, of die uit welken anderen hoofde ook ten laste van den sleepdienst zouden kunnen worden gebracht;
  • Alle schaden die het gevolg mochten zijn van schuld of nalatigheid van een bemanning door den sleepdienst geleverd om dienst te doen aan boord van gesleept wordende schepen of drijvende voorwerpen.

Voor rekening van den sleepdienst zijn niettemin:

  • schaden welke sleepbooten zelf door haar eigen schuld beloopen;
  • schaden welke schepen of voorwerpen aan derden beloopen door aanvaring met sleep- booten voor zover de eigenaar (resp. de contractant) bewijst, dat het gesleepte of ge- assisteerde schip of drijvend voorwerp tot deze schaden niet heeft bijgedragen, noch daartoe aan,leiding gegeven.

Zoo dikwijls volgens de bepalingen van dit artikel eeninge schade voor rekening is van het gesleepte of geassisteerde schip of drijvend voorwerp, (resp. van den contractant) is niet alleen jegens hem, noch de sleepdienst zelf aansprakelijk, noch eenig ander ondernemer aan wien de sleepdienst de uitvoering van het werk mocht hebben op- of overgedragen, maar is hij voorts gehouden om zoowel den sleepdienst als zoodanigen anderen onder- nemer tegen alle vorderingen van derden ter zake van deze schade te vrijwaren en schade- loos te houden.

Deze conditiën welke ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, Dordrecht en Amsterdam zijn gedeponeerd, zullen worden aangehaald als de ‘Algemene Sleepconditiën’.

Copyright . Ver Rijn & IJssel

Het ballasten en ontballasten van Woonschepen/ Arken / en andere drijvende objecten , en alle daar uit voortvloeiende schades zijn geheel en al voor risico van de opdracht gever.

De assuradeur moet op de hoogte gesteld worden van dit verhoogd risico.